analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Spektrometry Mas Quattro LC oraz (TOF) - LCT

Wyposażony w układ jonizacyjny typu electro-spray z analizatorem kwadrupolowym. Umożliwia identyfikację cząsteczek o masach w zakresie 20 - 4 000; zastosowanie jonizacji typu ESI umożliwia określenie mas cząsteczkowych rzędu 100 kDa.

 • Spektrometr Mas Quattro LC
 • Spektrometr Mas Quattro LC
 • Spektrometr Mas Quattro LC
 • Spektrometr Mas Quattro LC
 • Spektrometr Mas Quattro LC
 • Spektrometr Mas Quattro LC
 • Spektrometr Mas Quattro LCT
 • Spektrometr Mas Quattro LCT
 • Spektrometr Mas Quattro LCT
 • Spektrometr Mas Quattro LCT
 • Spektrometr Mas Quattro LCT

Spektrometry Mas Quattro LC oraz (TOF) - LCT


Operator przyrządów

 

dr Artur Kulesza
Tel. (22) 5526-348
e-mail: ms_wlp@chem.uw.edu.pl


Aparatura

Spektrometr Quattro LC (Triple Quadrupole Mass Spektrometer )

Spektrometr Quattro LC, ze względu na budowę analizatora, który składa się z trzech kwadrupolowych filtrów mas, stosowany jest w tandemowej spektrometrii masowej (MS/MS). Technika ta polega na, wyselekcjonowaniu z widma masowego przy użyciu pierwszego kwadrupola danego jonu, który następnie poddawany jest w komorze kolizyjnej (będącej drugim kwadrupolem) zderzeniom z gazem obojętnym; trzeci kwadrupol umożliwia analizę wytworzonych jonów fragmentacyjnych.

Dzięki tej metodzie możliwe jest analizowanie związków na wiele sposobów: poczynając od monitorowania masy pojedynczego jonu, poprzez badanie jonów fragmentacyjnych, po detekcję jonów macierzystych (parent ion) podlegających określonej reakcji fragmentacji. Technika ta dostarcza wielu informacji na temat budowy danego związku, a także sekwencji białka.

Pomimo, że analizator kwadrupolowy znajdujący się w Quattro LC pozwala rejestrować jedynie stosunek wartości m/z do 4000 Da, to dzięki zastosowaniu metody jonizacji typu ESI, możliwe jest określenie masy cząsteczkowej np. białek rzędu około 100 kDa.

Zaletą spektrometru Quattro LC jest możliwość podłączenia on-line chromatografu cieczowego, co umożliwia otrzymanie widm masowych mieszanin związków.


Spektrometr (TOF) - LCT ( Time-Of-Flight)

Spektrometr LCT (TOF) został wyposażony w analizator czasu przelotu (time-of-flight), który rozdziela jony wg stosunku m/z na podstawie ich różnych prędkości uzyskanych po przyspieszeniu przez potencjał V. Im większa masa naładowanego jonu, tym dłużej trwa jego przejście przez obszar wolny od pola. Poprawę zdolności rozdzielczej spektrometru uzyskano poprzez zastosowanie reflektrona, który jest swego rodzaju "zwierciadłem jonów" i gwarantuje, że jony o tej samej masie osiągną detektor w tym samym czasie. Dzięki temu zdolność rozdzielcza spektrometru wynosi około 10000, co umożliwia oznaczanie mas związków z dokładnością do 0.1 mDa. Analizy w wysokiej rozdzielczości wykonywane są dla molekuł o masach do 800 Da. Jest to zgodne z wymaganiami większości czasopism, chociaż niektóre czasopisma dopuszczają pomiar masy HR do 900 Da).


Opis metody

Metoda jonizacji typu elektrospray (ESI-Electrospray Ionization)

Spektrometry: LCT (TOF) i Quattro LC wyposażone są, w źródła jonów typu elektrospray. Metoda ta polega na wprowadzeniu strumienia cieczy o niewielkim przepływie w silne pole elektryczne pod ciśnieniem atmosferycznym. W efekcie roztwór zostaje wyrzucony z kapilary w postaci zawiesiny kropelek, obdarzonych dużym ładunkiem (dodatnim lub ujemnym w zależności od polaryzacji kapilary). Odparowanie rozpuszczalnika powoduje kaskadowy proces, polegający na rozrywaniu się kropelek pod wpływem odpychających sił kulumbowskich, trwający do momentu, kiedy możliwa jest desorpcja jonów.

Metoda ESI umożliwia analizę szeregu związków - od małych polarnych cząstek o masie mniejszej niż 200 Da do biopolimerów o masie większej niż 100 kDa. Może być również stosowana do cząstek nie mających miejsc podatnych na jonizację, dzięki powstawaniu adduktów z jonami sodowym, potasowym, amonowym i innymi.


Postać wyników:

1. Widma masowe ESI stanowią najczęściej serie pików, o różnej ilości przyłączonych/ oderwanych protonów:

M=(m+nH)/nH+; M=(m-nH)/nH-

(Dla jonów naładowanych dodatnio, masa molekuły mierzona w spektrometrze jest powiększona o masę protonu lub protonów przyłączonych do cząsteczki analizowanej substancji, natomiast w przypadku jonów naładowanych ujemnie będzie odpowiednio pomniejszona o masę pojedynczego protonu bądź protonów oderwanych od cząsteczki analizowanej substancji).

2. Istnieje również możliwość oznaczenia m/z cząsteczek, nie mających miejsca podatnego na jonizację przez utworzenie adduktów z jonami obecnymi w próbce (Na+, K+, NH4+, Cl- i innymi).

3. Cechą charakterystyczną widm masowych ESI są serie pików odpowiadających kolejnym, wielokrotnie naładowanym, protonowanym jonom:

[M+zH]z+, [M+(z+1)H](z+1)+ itp.

Dzięki temu zjawisku możliwe jest analizowanie cząsteczek o bardzo dużych masach za pomocą analizatorów o znacznie niższym nominalnym zakresie mas.


Główne zalety metody to:

 • łagodny sposób jonizacji, w wyniku którego nie obserwuje się praktycznie fragmentacji cząsteczek i supermolekuł,
 • wysoka czułość oznaczeń,
 • możliwość oznaczeń mas dla dużych cząsteczek, pomimo zastosowania analizatorów o znacznie niższym nominalnym zakresie mas
 • kompatybilność z technikami chromatograficznymi (HPLC).


Koszt analiz

Przygotowanie próbek do analiz

Spektrometry Quattro LC i LCT (TOF) umożliwiają oznaczanie stężenia analitów na poziomie 10-100µM. Zazwyczaj 10-100 mL próbki o stężeniu 1 mg/mL jest ilością wystarczającą do analizy; dla próbek stałych wystarczająca będzie ilość 100 µg.

Najbardziej preferowanymi rozpuszczalnikami dla metody ESI są: metanol i woda. Mogą być również stosowane: chloroform, chlorek metylenu, acetonitryl, izopropanol, natomiast raczej nie są wykonywane analizy w rozpuszczalnikach o bardzo wysokich temperaturach wrzenia takich jak DMSO. Jedynie w przypadku braku rozpuszczalności związku w innych rozpuszczalnikach, możliwe jest zastosowanie DMSO, jednak próbka po rozpuszczeniu zostanie rozcieńczona metanolem.

Próbce dostarczanej do analizy powinno towarzyszyć wypełnione zamówienie.


Koszt (netto) wykonania widm MS

Widmo LR (Low Resolution):

a) dla pracowników Wydziału - 45 zł

b) dla pozostałych osób - 60 zł

Widmo HR (High Resolution):

a) dla pracowników Wydziału - 80 zł

b) dla pozostałych osób - 100 złOpłata za kurs obsługi spektrometru LCT

(kursy są przeprowadzane po zebraniu się min. dwóch osób zainteresowanych szkoleniem):

600 zł/osoby dla osób z Wydziału Chemii UW,


Koszt samodzielnej rejestracji widm dla przeszkolonych osób:

50 zł/godz.


 Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe