analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Spektrometr EPR ELEXYS 500 Bruker

Badanie zawartości centrów paramagnetycznych. Magnetyczna polaryzacja fali pobudzającej jest równoległa do zewnętrznego pola magnetycznego. Możliwość pomiarów w zakresie temperatur od 100 do 500 °K. Możliwość naświetlania próbki światłem laserowym.
  • Spektrometr EPR ELEXYS 500 Bruker
  • Spektrometr EPR ELEXYS 500 Bruker
  • Spektrometr EPR ELEXYS 500 Bruker

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego


Opiekun przyrządu

Opiekun: dr Jadwiga Szydłowska
Tel. 0 22 822 02 11 w. 442
e-mail: jadszyd@chem.uw.edu.pl


Aparatura

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego na pasmo X model ELEXYS E500 (Bruker) wyposażony w komory pomiarowe:

  1. SHQ Super-High Q do pomiaru niskiej zawartości centrów paramagnetycznych próbce (konfiguracja TE 101)
  2. z otworem do wprowadzenia wiązki promieniowania do próbki (konfiguracja TE 101).

Dodakowe wyposażenie:

  1. dwumodowy rezonator z polem mierzącym prostopadłym (konfiguracja TE 102) i równoległym (konfiguracja 012) do pola zewnętrznego do pomiarów przejść wzbronionych
  2. rezonator z cylindrycznym modem (konfiguracja TM 110) do pomiaru próbek stratnych dielektrycznie
  3. system kontroli temperatury w zakresie 100 - 500 K chłodzony ciekłym azotem
  4. goniometr.

Opis metody

Spektroskopia EPR pozwala na pomiar zawartości centrów paramagnetycznych w badanej próbce. Mogą to być zarówno jony metali jak i wolne rodniki. Z otrzymanych widm EPR można określać charakterystyczne parametry danej substancji takie jak współczynniki g (rozczepienie spektroskopowe) czy A (sprzężenie nadsubtelne). Badane związki to substancje w stanie ciekłym lub proszki. W przypadku kryształów o znanych kierunkach osi krystalograficznych, w trakcie serii pomiarów są one orientowane przy pomocy goniometru. Pozwala to na wyznaczanie wielkości tensorowych charakteryzujących kryształ.

W przyrządzie można rejestrować kolejne widma zmieniającej się w czasie, co pozwala na śledzenie przebiegu procesów chemicznych, dla których stężenie uczestniczących składników paramagnetycznych ulega zmianie. Również możliwe jest śledzenie zmian intensywności jednego wybranego sygnału.

Dodatkowe wyposażenie przyrządu pozwala na naświetlanie próbki np. światłem laserowym, w cyklu pomiarowym, a więc na badanie procesów zależnych od napromieniowania. Przyrząd posiada dwumodowy rezonator umożliwiający rejestrację sygnałów pochodzących od przejść wzbronionych. Komory resonansowe używane do wyżej przedstawionych pomiarów są dopasowane do systemu kontroli temperatury tak, że pomiary mogą być wykonywane w różnych temperaturach - od temperatury ciekłego azotu do 500 K.

Przy analizie widm dostępny jest również program symulujący widmo o założonych parametrach.

Koszt analiz

Koszt pracy przyrządu wynosi 200 zł za godzinę. Cena ta odnosi się do pomiarów standardowych i w innych przypadkach będzie ustalana indywidualnie.
Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe