analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Spektrometry NMR Bruker AVANCE 500 MHz
Bruker AVANCE 300 MHz
Varian INOVA 500 MHz

Przeważająca część naszej pracy to rutynowe pomiary 1H i 13C NMR w izotropowych układach ciekłych. Rejestrujemy zarówno proste widma jednowymiarowe jak i korelacyjne widma dwuwymiarowe np.: COSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC. Jesteśmy także w stanie wykonać analizy jąder mniej popularnych (np. 2H, 7Li, 11B, 17O, 29Si, 39K, 113Cd, 183W, 199Hg), badania temperaturowe, od -120 °C do 150 °C, pomiary czasów relaksacji, efektów NOE oraz wartości sprzężeń spinowo-spinowych. W niektórych przypadkach prowadzimy badania fizykochemiczne, jak: badania kinetyki reakcji chemicznych i analizy o charakterze ilościowym.


  • Spektrometr NMR Varian Unity Plus 500 MHz

dr Marcin Wilczek

Tel.: (22) 55 26 314
e-mail: nmr_wlp@chem.uw.edu.pl


Opiekun przyrządów

prof. dr hab. Karol Jackowski
Tel. 0 22 822 02 11 w. 315
e-mail: kjack@chem.uw.edu.pl

Aparatura

Trzy spektrometry:  Bruker AVANCE 500 MHz, Bruker AVANCE 300 MHz oraz Varian INOVA 500 MHz. Wszystkie dwukanałowe w konfiguracji "Dual Broadband", wyposażone w jednostki temperaturowe. Spektrometr Bruker 500 MHz jest wyposażony w kriosondę umożliwiającą wzmocnienie sygnałów w obu kanałach 1H, 19F oraz od 15N do 31P (w tym 13C), przystawkę do stabilizacji temperatury w zakresie od -130 do 150 oC. Wykonujemy też pomiary deuteru dzięki możliwości stabilizacji na jądrze fluoru (lock fluorowy).

Opis metody

Rutynowo wykonywane są następujące eksperymenty:

Spektrometr 300 MHz :

Pomiary jednowymiarowe 1H, 13C, 11B, 19F NMR oraz DEPT. Możliwe jest też wykonanie widm dwuwymiarowych.

Spektrometr 500 MHz:

Pomiary jednowymiarowe: 1H, 2H, 13C, 19F, 31P i inne.

Eksperymenty dwuwymiarowe:

COSY  (zobacz przykład),

ROESY (zobacz przykład),

NOESY,

HSQC (zobacz przykład),

HMBC (zobacz przykład).


Wyniki dostarczamy w formie wydruku, pdf lub elektronicznej (do samodzielnego opracowania).


Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe