analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Posiadane przyrządy

 • Spektrometry NMR Bruker AVANCE 500 MHz
  Bruker AVANCE 300 MHz
  Varian INOVA 500 MHz

  Przeważająca część naszej pracy to rutynowe pomiary 1H i 13C NMR w izotropowych układach ciekłych. Rejestrujemy zarówno proste widma jednowymiarowe jak i korelacyjne widma dwuwymiarowe np.: COSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC. Jesteśmy także w stanie wykonać analizy jąder mniej popularnych (np. 2H, 7Li, 11B, 17O, 29Si, 39K, 113Cd, 183W, 199Hg), badania temperaturowe, od -120 °C do 150 °C, pomiary czasów relaksacji, efektów NOE oraz wartości sprzężeń spinowo-spinowych. W niektórych przypadkach prowadzimy badania fizykochemiczne, jak: badania kinetyki reakcji chemicznych i analizy o charakterze ilościowym.


 • Spektrometr EPR ELEXYS 500 Bruker

  Badanie zawartości centrów paramagnetycznych. Magnetyczna polaryzacja fali pobudzającej jest równoległa do zewnętrznego pola magnetycznego. Możliwość pomiarów w zakresie temperatur od 100 do 500 °K. Możliwość naświetlania próbki światłem laserowym.
 • Spektrometr Ramanowski T 64000 Jobin - Yvon

  Wyposażony w trójsiatkowy monochromator z siatkami holograficznymi i czuły detektor CCD. Spektrometr sprzężony jest z mikroskopem optycznym Olympus. Praca w opcji mikroskopii konfokalnej pozwala rejestrować widma Ramana z bardzo małych objętości.

 • Spektrometry Mas Quattro LC oraz (TOF) - LCT

  Wyposażony w układ jonizacyjny typu electro-spray z analizatorem kwadrupolowym. Umożliwia identyfikację cząsteczek o masach w zakresie 20 - 4 000; zastosowanie jonizacji typu ESI umożliwia określenie mas cząsteczkowych rzędu 100 kDa.

 • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer

  Wykonujemy oznaczenia ilościowe ponad 70 pierwiastków chemicznych z granicą wykrywalności (poniżej 0.01 mg/l) charakterystyczną dla spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Dzięki wyposażeniu przyrządu w przystawkę do laserowego odparowania próbki LSX-200 możliwe jest analizowanie próbek stałych bez konieczności ich rozpuszczania.

 • Monokrystaliczny 4-kołowy dyfraktometr rentgenowski KM4CCD

  Wyposażony w detektor CCD oraz przystawki temperaturowe: helową, azotową i wysokotemperaturową.

  Wykonujemy pomiary rentgenowskie dla monokryształów i faz pseudokrystalicznych w zakresie temperatur od kilku °K do ok. 500 °C. Rozwiązujemy i udokładniamy struktury kryształów, związków organicznych i nieorganicznych, a także planujemy wykonywanie eksperymentalnych pomiarów gęstości elektronowej w kryształach.

 • System do elektroforezy kapilarnej Beckman P/ACE MDQ z matrycowym detektorem UV-VIS

  Wykonujemy rozdzielanie i oznaczanie organicznych i nieorganicznych składników próbek środowiskowych, klinicznych, leków i innych materiałów.

 • Skaningowy Mikroskop Elektronowy LEO 435 VP

  Wykonujemy pomiary struktury i morfologii powierzchni. Mikroskop wyposażony w przystawkę EDS umożliwiającą analizę elementarną obserwowanych przedmiotów.

 • Mikroskpia SPM: STM, AFM, TM-AFM, NC-AFM, EFM, Kelvin Probe

  Wykonujemy rejestrację obrazów następującymi technikami:

  1. Scanning Tunneling Microscopy (STM)
   Mikroskop wyposażony w urządzenia, które umożliwiają rejestrację obrazów elektrod podczas pomiarów elektrochemicznych.

  2. Atomic Force Microscopy (AFM)
   Mikroskop wyposażony w przystawkę do badań oscylacyjnych w trybie "Tapping" oraz "Non Contact".

Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe