analizy chemiczne na zlecenie, pomiary chemiczne na zlecenie, badania chemiczne na zlecenie, ekspertyzy chemiczne na zlecenie, laboratorium do wynajęcia, laboratorium chemiczne do wynajęcia

devBlog Webowe.pl

Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer

Wykonujemy oznaczenia ilościowe ponad 70 pierwiastków chemicznych z granicą wykrywalności (poniżej 0.01 mg/l) charakterystyczną dla spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną. Dzięki wyposażeniu przyrządu w przystawkę do laserowego odparowania próbki LSX-200 możliwe jest analizowanie próbek stałych bez konieczności ich rozpuszczania.

  • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer
  • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer
  • Spektrometr ICP-MS typ Elan 9000 Perkin Elmer

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)


Opiekun przyrządu

Opiekun: prof. dr hab. Ewa Bulska
Tel. 0 22 822 02 11 w. 306
e-mail: ebulska@chem.uw.edu.pl


Aparatura

Kwadrupolowy spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej model Elan 9000 (Perkin Elmer Sciex, Kanada) oraz system laserowego odparowania próbek stałych LSX-200 (CETAC Technologies, USA).

Opis metody

Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ang. inductively coupled plasma mass spectometry, ICP-MS) jest techniką, w której wykorzystuje się pomiar intensywności strumienia powstałych w plazmie jonów. Wytworzone jony w plazmie sprzężonej indukcyjnie są następnie rozdzielane za pomocą analizatora mas ze względu na ich wartość stosunku masy do ładunku. Do zalet ICP-MS należą bardzo niskie granice wykrywalności wielu pierwiastków na poziomie pg/L uzyskiwane dzięki blisko 100 % wydajności jonizacji w plazmie ICP, duża selektywność i doskonała czułość, które umożliwiają oznaczenie całego spektrum pierwiastków w tym samym czasie, a także określenie stężeń poszczególnych izotopów danego pierwiastka w złożonych matrycach.

Próbki są analizowane w postaci ciekłej za pomocą systemu wprowadzającego składającego się z rozpylacza i komory mgielnej.

Możliwa jest także analiza próbek w postaci stałej dzięki zastosowaniu techniki odparowania laserowego (ang. Laser Ablation, LA). Technika ta polega na powierzchniowym rozpyleniu materiału próbki za pomocą zogniskowanej wiązki laserowej. Faza gazowa i aerozol są przenoszone do plazmy ICP za pomocą strumienia argonu. Odparowanie laserowe pozwala na ocenę własności powierzchniowych badanych materiałów, a także umożliwia prowadzenie analizy w głąb ciał stałych prawie nie niszcząc badanych obiektów, co ma znaczenie na przykład przy badaniu próbek muzealnych.

Koszt analiz

Próbce dostarczanej do analizy powinno towarzyszyć wypełnione zamówienie. Cena analizy jednej próbki ciekłej (do 10 pierwiastków jednocześnie) wynosi 200 zł. Cena analizy serii roztworów o zbliżonym składzie może ulec obniżeniu. W przypadku konieczności oznaczania w tej samej próbce pierwiastków znacznie różniących się zawartością i wymagających rozcieńczenia, pomiar dla próbki rozcieńczonej jest traktowany jako następna analiza. Podane wyżej warunki odnoszą się do pomiarów standardowych (roztworów w 2 % kwasie azotowym). W innych przypadkach cena musi być indywidualnie negocjowana.

Cena analizy próbki stałej jest indywidualnie ustalana w zależności od ilości oznaczanych pierwiastków i rodzaju materiału do analizy.

Pracownicy i studenci Wydziału Chemii UW płacą 50% ceny podstawowej.

Pracownicy i studenci planujący samodzielne wykonywanie pomiarów na spektrometrze mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z system do wprowadzania próbek ciekłych zobowiązani są do ukończenia 3-dniowego kursu obsługi przyrządu. Koszt kursu wynosi 1500 zł dla grupy do dwóch osób. Jeżeli w grupie znajduje się więcej osób to za każdą dodatkową osobę cena wynosi 500 zł. Przy samodzielnym wykonywaniu pomiarów koszt pracy przyrządu wynosi 400 zł za godzinę pracy przyrządu (odczynniki i roztwory wzorcowe w tym przypadku należy zapewnić we własnym zakresie).

Cena za godzinę pracy przyrządu dla pracowników i studentów Wydziału Chemii UW po przeszkoleniu wynosi 50% stawki podstawowej. Zniżka nie dotyczy samego kursu.


Wydziałowe Laboratorium
Pomiarowe

Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa

Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium PomiaroweWydziałowe Laboratorium Pomiarowe
Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe